This website uses cookies. Click here for more information.

Het datingbureau voor singles in Noord-Brabant

Vind jouw perfecte match in je omgeving!

Privacy verklaring

Relatiebemiddeling Brabant Relatiebemiddeling Brabant, gevestigd aan Duigendreef 18, 4902 DK te Oosterhout, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
http//:www.relatiebemiddelingbrabant.nl, Duigendreef 18, 4902 DK te Oosterhout, telefoonnummer:  0162-693419
Diana Brakkee is de Functionaris Gegevensbescherming van Relatiebemiddeling Brabant Zij is te bereiken via info@relatiebemiddelingbrabant.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken
Relatiebemiddeling Brabant verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:
Voor- en achternaam
Geslacht
Geboortedatum
Geboorteplaats
Adresgegevens
Telefoonnummer
E-mailadres
Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
Locatiegegevens
Lijst met contactgegevens van de klant via een app
Bankrekeningnummer

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Relatiebemiddeling Brabant verwerkt de volgende bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens van jou:

 • ras
 • godsdienst of levensovertuiging
 • politieke voorkeur
 • seksuele leven
 • gezondheid


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
Relatiebemiddeling Brabant verwerkt jouw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

 

 • Het afhandelen van jouw betaling
 • Je te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren
 • Je te informeren over wijzigingen van onze diensten en producten
 • Relatiebemiddeling Brabant verwerkt ook persoonsgegevens als wij hier wettelijk toe verplicht zijn, zoals gegevens die wij nodig hebben voor belastingaangifte.
 • Om diensten bij je af te leveren


Geautomatiseerde besluitvorming
Relatiebemiddeling Brabant neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Relatiebemiddeling Brabant) tussen zit. Relatiebemiddeling Brabant gebruikt de volgende computerprogramma’s of systemen:

 • CRM: voor het opslaan van NAW gegevens, en facturen
 • Website CMS: voor ingevulde contactformulieren
 • E-mailclënts: alle e-mail, om eerdere communicatie terug te kunnen zoeken.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Relatiebemiddeling Brabant bewaart je persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor je gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

NAW gegevens: Maximaal 5 jaar na beëindiging dienstverlening. Reden: Relatiebemiddeling Brabant heeft na beëindiging 5 jaar de mogelijkheid om opnieuw in contact te komen om de dienstverlening weer op te pakken.

 

Delen van persoonsgegevens met derden
Relatiebemiddeling Brabant verkoopt jouw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met jou of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die jouw gegevens verwerken in onze opdracht, sluiten wij een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van jouw gegevens. Relatiebemiddeling Brabant blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
Relatiebemiddeling Brabant gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.
Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heb je het recht om je eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens door Relatiebemiddeling Brabant en heb je het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat je bij ons een verzoek kan indienen om de persoonsgegevens die wij van jou beschikken in een computerbestand naar jou of een ander, door jou genoemde organisatie, te sturen.

Je kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van je persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van je toestemming of bezwaar op de verwerking van jouw persoonsgegevens sturen naar info@relatiebemiddelingbrabant.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door jou is gedaan, vragen wij jou een kopie van je identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie je pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van je privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op jouw verzoek .

Relatiebemiddeling Brabant wil je er tevens op wijzen dat je de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
Relatiebemiddeling Brabant neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@relatiebemiddelingbrabant.nl

Melding van datalekken
Wanneer er een datalek plaats zal vinden, zal dit door Relatiebemiddeling Brabant worden gecommuniceerd met betrokken partijen.

Google Analytics
Deze website maakt mogelijk gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google”). Google Analytics maakt gebruik van "cookies” om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over jouw gebruik van de website (met inbegrip van uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe jij de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.
Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal jouw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Je kunt het gebruik van cookies weigeren door in uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven:

Webserver log-gegevens
Het bezoek aan onze internetsite zorgt voor registratie van een log op onze webserver. Deze log geeft ons non-persoonlijke gegevens over de datum en tijd van inloggen alsmede het IP adres en het browsertype waarvandaan de bezoeker onze internetsite bezoekt. De informatie wordt door Relatiebemiddeling Brabant gebruikt voor internetoptimalisatie van onze internetsite.

Wijzigingen
Relatiebemiddeling Brabant behoudt zich het recht voor om deze privacyverklaring van tijd tot tijd te wijzigen. De laatste versie is te allen tijde via onze website op te vragen. Wij raden je aan om regelmatig de privacyverklaring te raadplegen om na te gaan of deze is gewijzigd.